úvod program kandidáti kontaktProč Trojlístek


Kandidujeme podruhé, protože i nadále chceme mít vliv na chod města a ovlivňovat priority vedení města i to, jak k nim bude přistupováno. V minulém volebním období naše snaha spočívala ve vyzdvihování témat, která jsme považovali za zanedbávaná: věříme, že musí skončit nedostatečně připravené stavební akce města, ignorování rizika změny trati v úsek mezinárodního koridoru či neuvážlivý přístup k veřejnému prostoru, že je třeba zaměřit se na nefunkční dešťovou kanalizaci nebo nepřipravenost města, pokud se týká povodní.

Navzdory tomu, že jsme měli pouze dva zastupitele, kteří po celou dobu vystupovali v úloze důsledné konstruktivní opozice, je při pohledu do volebních programů ostatních kandidujících jasně zřetelné, že důležitá témata se nám daří prosazovat. Dokonce si je i ostatní zastupitelé, opoziční nebo koaliční, berou za svá. To nás těší. V přístupu k těmto tématům se nicméně naše názory a postoje se současným vedením města rozcházejí. K tomu, jak to vidíme my, se detailněji vyjadřujeme v našem volebním programu „3 x 3 témata pro Černošice“.

Mimo to, že chceme, aby město uvážlivě a odpovědně hospodařilo s vlastními prostředky, což souvisí s promyšlenou přípravou investic, trváme na tom, aby se tak chovalo i ve vztahu k obyvatelům (zde vidíme například prostor pro úpravy ve smyslu snížení daně z nemovitosti). V odpadovém hospodářství bychom rádi přenastavili platby tak, aby byla mnohem podstatněji než dosud oceněna snaha obyvatel o šetrné nakládání s odpadem.

Dále považujeme za velmi důležité, aby se černošický Informační list stal opravdu otevřeným periodikem a platformou pro vedení veřejné diskuse nad celoměstsky důležitými tématy. Časopisem, který bude rovnoměrně akcentovat všechny názory na danou problematiku a nebude upřednostňovat jen pohled rady města.

S respektem k původnímu

Obecně lze říct, že naším mottem je respekt vůči tomu, co dělá Černošice Černošicemi, a uvážlivý přístup k jejich rozvoji – velice často nevoláme po změnách, ale po vylepšení. Tento náš postoj se netýká jen staveb a veřejného prostoru, ale i záležitostí nehmotných, jako jsou tradice a kolorit města.

Volbou Trojlístku dáváte svůj hlas sdružení, které svou vytrvalost a sílu osvědčilo v průběhu čtyř let náročné opoziční práce. Naši kandidáti nemají v Černošicích střet zájmů, nejsou nikomu finančně ani jinak zavázáni a celou volební kampaň si hradí pouze z vlastních zdrojů.

Předem děkujeme za podporu!

Váš Trojlístek


Volební program 2018


3 x 3 TÉMATA PRO ČERNOŠICE


VEŘEJNÝ PROSTOR – s úctou k minulému, s rozmyslem k budoucímu

Černošice jsou krásné město. Bohužel moderní doba veřejný prostor až příliš často zanedbává, nebo dokonce mění k horšímu. Přestože v našem městě je mnoho veřejných prostranství, citelně schází místa, kde se lidé mohou přirozeně setkávat, zastavit, napít vody, na chvíli se posadit do stínu.

Nám na veřejném prostoru záleží a budeme prosazovat, aby v důležitých otázkách, které se týkají úprav a rozvoje urbanismu města, zastupitelstvo rozhodovalo na podkladě hluboké laické i odborné diskuze, a nikoli na základě mínění úzkého okruhu radních, nebo dokonce pouze starosty. Za příklad může sloužit Náměstí 5. května; jsme proti jeho změně ve stavební parcely.

Prosadíme, aby město angažovalo městského architekta, který zajistí odborný a koncepční přístup k tématům městského plánování.

Budeme pokračovat v tvorbě koncepce pěších tras městem, na jejímž vzniku jsme se před lety podíleli a kterou město dosud nijak nevyužilo. V Černošicích chybí celá řada přechodů pro chodce; pohyb dětí ve městě tak může být riskantní, rodiče proto dávají přednost rozvážení dětí autem, a to i na velmi krátké vzdálenosti. Chceme tyto nedostatky odstranit a chceme, aby obyvatelé města tyto pěší trasy znali a využívali.

Chceme pracovat na zklidnění cyklistické dopravy, zejména tam, kde hlavní cyklotrasa prochází lokalitami, které hojně využívají místní obyvatelé: např. Sportpark Berounka, ulice Zd. Lhoty, ulice Dr. Janského, Slunečná, Kamenný most, ulice Na Skále a železniční most.

Na hlavních ulicích chceme stromořadí, která poskytují v horkých letních dnech příjemnější prostředí a stín. Budeme také prosazovat vznik veřejných pítek a aktivně hledat místa pro malé vodní plochy.

Při rekonstrukcích, dílčích opravách, změnách významných míst ve městě budeme prosazovat používání hodnotných materiálů a promyšlených řešení. Uvažujeme v dlouhodobém horizontu. Nechceme ve městě betonovou dlažbu položenou „tak, jak to vyjde“, chceme s rozmyslem užívat kvalitní materiály a postupy, které nás přežijí a které budou naši dobu reprezentovat a důstojně připomínat – stejně, jako to dělali naši předkové.
MĚSTSKÝ AUTOBUS – věc nezbytná

Naše město je už tak velké, že si zaslouží městskou hromadnou dopravu. Proto se budeme zasazovat o to, aby v ranní a odpolední špičce existovalo pravidelné autobusové spojení mezi Vráží a oběma nádražími ve městě, které zajistí jednoduchý a rychlý přesun na nádraží a zpět. Tento autobus by se stal do jisté míry plnohodnotnou alternativou automobilům a městu by částečně ubyla dopravní zátěž i nápor na omezené parkovací možnosti u obou železničních stanic.

Každá část našeho města nabízí určitý omezený okruh služeb, proto stejně tak potřebujeme okružní autobus, který by městské čtvrti a jejich důležitá místa – úřady, obchody, školy a školky, zdravotnické služby, DPS apod. – propojoval v průběhu celého dne.

Pro oba typy městských linek budeme požadovat bezbariérová vozidla.

Do hledání optimálního řešení, financování a provozu MHD v Černošicích zapojíme ROPID.
ŠKOLY A ŠKOLKY – moderně, nebo tradičně? Vždy záleží na lidech

Samospráva musí vytvořit takové podmínky, aby i v našich školách a školkách učili slušně placení, kvalitní a nápadití učitelé a děti se se svou školou a školkou s radostí identifikovaly.

Budeme podporovat všechny iniciativy vedení škol pro jejich další rozvoj.

Za nejdůležitější roli města jako zřizovatele škol a školek považujeme hledání a nalezení možností lepšího finančního ocenění práce učitelů. Za stejně zásadní považujeme ulehčení od administrativní zátěže, která učitele zdržuje od učení – a to navýšením finančních prostředků na mzdy administrativních pracovníků.

Velmi si ceníme všech osobních iniciativ jednotlivců, kteří zdejší školství posunují do 21. století. Chceme tyto aktivity dlouhodobě a kontinuálně podporovat.
ŽELEZNICE – příměstská trať, nikoli mezinárodní koridor

Naší prioritou je rekonstrukce trati pro účely příměstské a regionální dopravy a s okolními městy koordinovaný odpor vůči její změně na úsek mezinárodního koridoru. Pro koridor, který je pro ČR prioritní, je nutné hledat novou trasu mezi Prahou a Berounem. Ostatně – a je třeba to stále připomínat – záměr přesunout koridor v úseku Praha–Beroun do nově vybudovaného tunelu není novinkou, existuje řadu let, je projekčně rozpracován a varianty jeho tras jsou dávno veřejně známé.

Tento náš postoj budeme vytrvale sdělovat správci tratě SŽDC a budeme pro něj aktivně hledat spojence ve městech a obcích našeho regionu.

Vzhledem k tomu, že trať prochází hustě obydleným městem, budeme v průběhu přípravy její rekonstrukce prosazovat opatření, která budou snižovat současné vysoké hlukové zatížení na území města. Za hlavní opatření proti hluku považujeme změnu trati na příměstskou bez zátěže dálkovými vlaky, a to zejména nákladními. Jedině příměstská trať může být nehlučná bez plošného použití vysokých protihlukových stěn.

Stejně tak budeme pokračovat v úsilí o to, aby si trať v celém Dolním Poberouní zachovala prvorepublikový kolorit spojený s moderní vybaveností, což souvisí se snahou o zachování a citlivou obnovu původních staničních budov.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – retence, retence, retence

Dešťová kanalizace je jedním ze základních pilířů infrastruktury každého sídla. Bohužel její systematický rozvoj byl a je v našem městě dlouhodobě zcela opomíjen. Koncepce nakládání s dešťovými vodami musí představovat logický celek, a proto budeme důrazně usilovat o vyřešení problému neexistence uceleného a funkčního systému dešťové kanalizace v našem městě.

Je jistě správné a potřebné důsledně požadovat po vlastnících nemovitostí, aby zadržovali vodu na svých pozemcích v retenčních nádržích. To platí i pro pozemky města, ale samo o sobě to však nestačí. Je nezbytné mít kapacitní síť dešťové kanalizace v komunikacích a tím řešit situaci, kdy jsou retence plné nebo když na přívalový déšť prostě nestačí. Navíc ve svažitých lokalitách, jako je například Horka, může být zadržování vody vzhledem k jejich geologii nebezpečné a tam je nutné vodu jak ze silnic, tak z okolních parcel co nejrychleji dostat do podzemních retenčních nádrží v silnicích a z nich ji postupně vypouštět do řeky.

Naše město stejně jako městského architekta potřebuje městského vodohospodáře.
INVESTICE – co, kdy, jak a za kolik

Nepodporujme špatně připravené projekty, nechceme opakované mnohonásobné navyšování investic města.

Důraz na kvalitní přípravu projektové dokumentace považujeme za jeden ze zásadních předpokladů úspěšného výsledku. I v Černošicích musí u investic platit osvědčené motto „dvakrát měř, jednou řež“.

Zároveň považujeme za důležité mít vždy připravené „projekty do šuplíku“, abychom dokázali vhodně zareagovat v případě dotačního programu, který by danou investici mohl podpořit.
KULTURA A SPORT – čitelná koncepce podpory

Pro kulturu a spolky nastavíme dlouhodobou grantovou koncepci, která pro ně bude předvídatelná a bude fungovat průběžně, ne jen jednou do roka jako doposud. Do vytvoření koncepce této strategie zapojíme jak spolky, tak jednotlivce.

Chceme podporovat pro město velmi výhodný stávající stav, kdy většina sportovišť je v majetku sportovních spolků, které se samy starají o jejich údržbu a rozvoj. Klubům chceme pomáhat finančně a organizačně při získávání externích grantů a dotací na rozvoj sportovišť.

Podporujeme detailnější rozpracování studie Sportovního klubu Černošice, který plánuje výstavbu sportovního a rekreačního areálu na Vráži (poblíž rekultivované skládky odpadu). Kromě zimního stadionu a fotbalového hřiště by v lokalitě mohlo vyrůst menší hřiště s umělým povrchem, beachvolejbalový kurt, prostor pro letní bazén a kemp, lesopark a restaurace. Přesunem zimního stadionu na Vráž by se v samém středu Černošic uvolnily rozsáhlé pozemky, které by bylo možno v budoucnu zapojit do vzniku nového centra města. Pro odpovědné rozhodování o tomto záměru je však nezbytné detailnější rozpracování studie.

Chceme vyprofilovat stávající kulturně-společenské akce pořádané městem a podpořit vznik takových, které budou Černošicím dobrou vizitkou. V Černošicích vidíme v rámci kultury velký potenciál.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – místa pro děti a rodiče

V centru Černošic není plnohodnotné hřiště pro děti. Proč? Město má přece jasné možnosti, kam hřiště umístit: buď k vile Tišnovských, na nové městské pozemky za samoobsluhou Albert nebo na zahradu nově zakoupeného domu naproti černošické vlakové zastávce.

Pokud dnes v centru města leží ladem několik tisíc metrů čtverečních, proč na nich nevybudovat hřiště? A nevadí, když bude dočasné – vždyť děti jsou malé jen několik let! A proč na něj nevypsat výtvarnou soutěž, která zajistí, že vznikne originální řešení šité místu na míru?

Hřiště, která máme na Vráži a v Mokropsech, si zaslouží obohacení o vodní prvky – horkých dnů je v průběhu roku čím dál víc a ne vždy je čas zajít s dětmi na pláž nebo na plovárnu. Možnost vodního osvěžení přímo na hřišti ocení děti i rodiče.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – jinde běžná věc! Tak proč ne v Černošicích

V minulém volebním období jsme se podíleli na přípravě návrhu základních protipovodňových opatření, který bohužel nebyl realizován.

Budeme usilovat o jeho realizaci a dále s odborníky aktivně hledat řešení, která by lépe ochránila jak soukromý, tak městský majetek, anebo alespoň přispěla k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování následků povodní.

Podporujeme projekt obnovy přírodní údolnice v Lipencích. Údolnice by přispěla k snížení výšky hladiny řeky při povodních.

Nesouhlasíme s plány na splavnění řeky a odmítáme na Berounce lodě se spalovacími motory.
© 2018      Trojlístek – sdružení nezávislých kandidátů      e-mail: info@trojlistek.org