úvod program kandidátiProč Trojlístek


Máme za sebou druhé období v opozici, přesto období úspěšné.

V minulém volebním období jsme výrazně přispěli k úspěchu města při vyjednávání nové podoby tratě se Správou železnic. Vedení města po dvou volebních obdobích, kdy víceméně jen přihlíželo tápajícím snahám Správy železnic na úpravu původních plánů, které vznikly ještě za předchozího starosty a jejichž realizace by byla pro město devastující, pochopilo i díky našemu soustavnému tlaku, že bez vlastní aktivity to pro Černošice nedopadne dobře.

Byla zřízena komise pro rekonstrukci tratě, kde jsou zastoupena všechna uskupení ze zastupitelstva i veřejnost. Byl vybrán architekt, jehož práce je nyní součástí projektu rekonstrukce tratě. Tím jsme naplňovali náš dlouhodobý program, aby se z tratě nestal betonový koridor, ale kultivovaná příměstská trať. Navíc v souladu a intenzivní spolupráci s vedením města, jemuž jsme jinde opozicí.

Kladli jsme důraz na ochranu obyvatel v blízkosti tratě před hlukem za použití moderních technologií bez nutnosti výstavby vysokých betonových stěn. Stejně tak jsme zpochybňovali aplikaci režimu „staré hlukové zátěže“, který umožňuje uvažovat s vyšší hlukovou zátěží okolí tratě.

Správa železnic je nyní ochotna tato inovativní protihluková opatření použít a režim staré hlukové zátěže nebude uplatněn.

V zastupitelstvu i mimo něj jsme se snažili o záchranu secesních staveb zastávek v Černošicích a Všenorech, které měly být podle dřívějších plánů zbořeny. V Černošicích, kde byla budova ubourána a několikrát nevhodně upravena, bude postavena replika dle původních plánů, ve Všenorech bude stávající stavba citlivě opravena.

Téma tratě budeme intenzivně řešit i nadále. Dnes to vypadá, že stát skutečně plánuje vybudování tunelu mezi Prahou a Berounem, který by sloužil jak rychlíkům, tak nákladním vlakům, což by naší trati výrazně ulevilo. Zatím ale není nic jisté a je nutné, aby celý náš region v tlaku na vládu v této věci vytrval.

Otevřeli jsme téma břehu řeky jako našeho největšího parku. Městu se ve spolupráci s Povodím Vltavy podařilo nastartovat úklid břehu od nepořádku, který se zde roky kumuloval. Je to dlouhodobá záležitost a je potřeba ji řešit s rozmyslem. Břeh má sloužit všem!

Po celé období jsme byli opozicí stávajícímu vedení – opozicí na jedné straně konstruktivní (viz výše) a na druhé kritickou. Příkladem je naše práce v kontrolním výboru, který se soustřeďoval na problematickou zakázku rekonstrukce vily Tišnovských, kde nyní sídlí radnice. Kritická opozice ale řeší i mnoho menších výhrad a komentářů – někdy se podaří záměry korigovat, jindy nikoli.

Témata, se kterými jdeme do těchto voleb, je veřejný prostor a správa a údržba města.

Nakonec hlavním smyslem samosprávy města je péče o prostředí, jeho rozumný a ohleduplný rozvoj i o fungování infrastruktury, a to jak v jejich fyzické podobě (budovy, silnice, chodníky, parky, řeka, hřiště, vodovod, kanalizace, likvidace odpadu), tak ve smyslu společenském (školství, kultura, sport, fungování dopravy).

V letošních volbách za naše sdružení kandiduje 5 stávajících zastupitelů a 16 aktivních lidí, kteří se podílejí na společenském životě v Černošicích.

Naši kandidáti mají zkušenosti ve stavebnictví, ve veřejné správě, dopravě, investicích, energetice, ve školství, sportu a v kultuře. Jasně chápeme priority samosprávy a nebojíme se zastupovat veřejnost.

Nás zajímají Černošice.

Proto Vás chceme požádat o podporu v těchto volbách.

Váš Trojlístek


Volební program 2022


ŠKOLY A ŠKOLKY

Důležitá role města jako zřizovatele škol a školek je v hledání a nalezení možností lepšího finančního ocenění pedagogických pracovníků.  Budeme podporovat další vzdělávání učitelů a pomáhat vedoucím pracovníkům ke kvalitní motivaci zaměstnanců.

Nepodporujeme záměr stavby domu pro učitele. Považujeme ho za nevhodný způsob ekonomické podpory jen několika učitelů. Záměr vnímáme také jako urbanisticky a provozně problematický. Zastáváme názor, že kvalitní pedagogy neudrží v zaměstnání možnost podnájmu, nýbrž inspirativní pracovní prostředí a dobré finanční ohodnocení.

Naopak výstavbu nových prostor ZUŠ na jejím pozemku vítáme, společně s dalšími záměry směřujícími k navýšení počtu přijatých žáků.
KULTURA

Pro město je na jedné straně dobré vytvářet tradici pravidelných kulturních akcí a na druhé podporovat prostředí, kdy se kultura svobodně rozvíjí sama. Obojí budeme podporovat.

Chceme předvídatelnou grantovou podporu především místních aktivit a možnost granty vypisovat i v průběhu roku. Město může vedle finanční podpory poskytnout i značnou materiální pomoc.

Velký potenciál vidíme ve spolupráci a v koordinaci kulturních a společenských akcí s okolními městy a obcemi. Chceme posilovat spolupráci s partnerskými městy v zahraničí.
SPORT A VOLNÝ ČAS

Chceme, aby město bylo silným partnerem našich sportovní klubů a spolků a podporovalo je nejen v jejich fungovaní, ale i v jejich rozvoji. Vedle podpory organizovaného sportu vnímáme jako velmi důležité, aby město mělo volně přístupná hřiště, která by sloužila neorganizovanému sportu – plácky, kde by děti i dospělí měli možnost si jen tak zahrát fotbálek či si jinak zasportovat.

Proto kromě hřiště na oválu u ZŠ bychom rádi dobudovali další dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem.

V minulých letech se i díky našim zastupitelům podařilo prosadit záměr zastupitele Marka Jeřichy, a to vyčlenit 1 milion korun na participativní rozpočet Černošická šance, tedy finance pro nápady a projekty lidí z Černošic.

V obou ročnících Černošické šance uspěly projekty Aleny Smažíkové s návrhy na rozvoj nevyužívaného městského pozemku za Albertem. Shodou okolností máme hřiště za Albertem dlouho v programu, a nejen proto nás tento úspěch velmi těší a iniciativy podobného rázu budeme nadále podporovat.

Chceme se zaměřit i na rozmístění cyklistických prvků, jako je pump-track, dirt-park nebo traily – pro ně prozkoumat možnost užívání klínu lesa mezi Karlickou a Karlštejnskou ulicí.
DOPRAVA

Budeme pokračovat v tvorbě koncepce pěších tras městem.

V Černošicích chybí celá řada přechodů pro chodce; pohyb ve městě tak může být riskantní, rodiče proto dávají přednost rozvážení dětí autem, a to i na velmi krátké vzdálenosti. Chceme tyto nedostatky odstranit a chceme, aby obyvatelé města pěší trasy znali a využívali.

Jednou z priorit je vyřešení křižovatky ulic Vrážská, Riegrova, Střední, kde navrhujeme užít opatření stavebního i nestavebního charakteru, jako je speciální vodorovné značení, optické brzdy, barevný kryt vozovky a předsazená světelná signalizace zpomalující vozidla, která překročí nejvyšší povolenou rychlost.

Chceme pracovat na zklidnění cyklistické dopravy, zejména tam, kde hlavní cyklotrasa prochází lokalitami, které hojně využívají místní obyvatelé.

Na bezpečnost chceme dbát také v silniční automobilové dopravě.

Věříme, že na mnoha místech v našem městě by správným řešením byla tzv. obytná zóna a s ní související snížení rychlosti – tyto zóny v Černošicích nejsou, a přitom se jedná o běžné řešení, které se takřka všude osvědčilo.

V případě velmi pravděpodobné realizace přeložky krajské silnice II/115 (mezi Penny marketem a hotelem Slánka) a souvisejícího zrušení přejezdů navrhneme taková opatření a dopravní řešení, která zajistí snížení vlivu tranzitní dopravy při plynulosti provozu na celém průtahu městem. Z našeho pohledu se jedná o důležité a akutní téma.

V centru města jde především o užití zvýšené vozovky společně s úpravou šířkového uspořádání komunikace, užití barveného asfaltu a omezení rychlosti průjezdu vozidel.

Po zkušenostech s první fází rekonstrukce trati bude nutné víc jednat se správou železnic ohledně režimu a spolehlivosti spojů.

Za hlavní opatření proti hluku považujeme změnu trati na příměstskou bez zátěže dálkovými vlaky, a to zejména nákladními. Jedině příměstská trať může být nehlučná bez plošného použití vysokých protihlukových stěn. Další opatření proti hluku v okolí trati, která prosazujeme, je snížení traťové rychlosti, užití kolejových spojek s velkými poloměry a pohyblivými srdcovkami v nově budovaných odbočkách a využití nízkých protihlukových clon v blízkosti koleje.

Velmi dobrou zprávou pro naše město je, že ohledně přístupu k řešení trati panuje v současném zastupitelstvu takřka dokonalá shoda, což je pro nás důkazem, že naše snaha v zastupitelstvu i mimo něj má smysl.

Černošice potřebují pravidelnou městskou autobusovou dopravu. Chceme, aby bezbariérový autobus v ranní a odpolední špičce jezdil mezi Vráží a vlakovou zastávkou Černošice v krátkých intervalech.

V rámci tarifu PID, kdy má většina cestujících PID Lítačky, je zbytečné zdržovat s nástupem do autobusu pouze předními dveřmi. Mimo dopravní špičku ať autobus slouží pro cesty po městě (k lékaři, do školy a školek, obchodů a kroužků).

Do hledání optimálního řešení pro financování a provoz MHD v Černošicích zapojíme ROPID, IDSK a Středočeský kraj.
MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ

Na veřejném prostoru nám záleží a budeme prosazovat, aby v důležitých otázkách, které se týkají úprav a rozvoje urbanismu města, zastupitelstvo rozhodovalo na podkladě hluboké laické i odborné diskuze, a nikoli na základě mínění úzkého okruhu radních.

Při rekonstrukcích, dílčích opravách či změnách významných míst a staveb ve městě budeme prosazovat používání hodnotných a adekvátních materiálů a promyšlených řešení. 

Samospráva by měla aktivněji vést dialog s majiteli významných nemovitostí v centru města. Cílem by měla být kultivace prostor, které sice nejsou v majetku města, avšak mají velký městotvorný potenciál.

Příklady odjinud ukazují, že při dobré komunikaci samosprávy s vlastníky lze najít řešení, které uspokojí obě strany a bude přínosné zejména pro občany města.

Vznik čítárny a kavárny v knihovně by město obohatil o místo, kde by se lidé mohli jen tak náhodně setkávat – to Černošicím schází.

Naše sdružení nesouhlasí se změnou územního plánu, který by umožnil zastavění náměstí 5. května, a naopak podporuje udržení tohoto místa pro veřejné prostranství.
VODA

Řeka

Berounka a její břeh jsou hodnotným prostředím našeho města pro různé formy rekreace a odpočinku. Chceme vytvořit víc vstupů do řeky a také několik sezónních koupacích mol včetně drobného zázemí pro převlečení do plavek, posezení, toalet či pitné vody.

Vzhledem k tomu, že koryto řeky je v našem městě vymezeno jezy a voda neodnáší vše, co sem přinese, je nutná jeho občasná údržba, která by ho zbavila množících se nánosů.

Plošná protipovodňová opatření jsou v prostředí našeho města nemožná. Proto je nutné realizovat lokální opatření, na jejichž přípravě jsme se podíleli již v předminulém volebním období.

Pitná voda, srážky a sucho

Nezbytnou částí infrastruktury každého sídla je dešťová kanalizace. Bohužel její systematický rozvoj byl a je v našem městě dlouhodobě podceňován. To chceme změnit.

Na veřejných pozemcích by měly vzniknout retenční nádrže, jejichž vodu bude možné používat pro závlahu městské zeleně v obdobích sucha. Město hospodaří s vlastní tvrdou pitnou vodou, kterou pro pohodlí občanů míchá s měkčí, tzv. pražskou vodou. Dále řeší i častější masivní prudké deště a s tím spojené problémy. Voda si tedy žádá zvláštní zřetel odborníka.

Městská zeleň

Na hlavních ulicích chceme stromořadí, která poskytují v horkých letních dnech příjemnější prostředí a stín. Místo trávníků, které je nutné často sekat a které pak lehce vysychají a proměňují se v nevzhledné vyprahlé plochy, budeme preferovat odolné louky, které jsou jak hezké, tak vytrvalé. Budeme také prosazovat vznik veřejných pítek a malých vodních ploch.
MĚSTO A SAMOSPRÁVA

Správa a údržba městského majetku

Město nemá systém pravidelných kontrol majetku ani konkrétního pracovníka úřadu, který by tuto agendu vedl a spravoval. To je nutné napravit. Neméně důležité je hospodaření města s energiemi a vodou. I v něm jsme pozadu. Proto chceme:

• inteligentní měřicí jednotky energií na městském majetku,

• relevantní údaje o spotřebě a odběru vody, zvláště jasná data ohledně odběru vody z Prahy a z našich vodáren,

• důslednou a transparentní evidenci údajů z veškerých měření.

Investice

Nechceme nekvalitně připravené projekty a nechceme opakované významné navyšování investic města.

Chceme kvalitní projektové řízení. Musíme věci řešit konkrétně a detailně ve spolupráci s odborníky a s včasnými připomínkami obyvatel. Prioritní investice pro nás jsou:

• bezpečné páteřní chodníky,

• rozvoj a rozšíření kapacit ZUŠ,

• dešťová kanalizace,

• oprava našich téměř sto let starých vodáren,

• nová veřejná hřiště,

• rekonstrukce městských domů a jejich zahrad pro veřejné účely, tedy pro setkávání a kulturní a společenský život.

Samospráva, vedení města

Chceme širší zapojení občanů do rozhodování o jejich vlastním prostředí k životu a prostředcích, jež skrze daně vložili do správy města. Opět podpoříme vznik pracovních skupin k tématům, která bude v naší komunitě třeba řešit.

Těší nás, když potkáváme obyvatele města na zasedáních zastupitelstva a když s námi probírají nejrůznější aspekty života ve městě. V neposlední řadě je to i silně motivující prvek v naší práci.
© 2022      Trojlístek – sdružení nezávislých kandidátů      e-mail: info@trojlistek.org